اولین کسی بود که آمد و گفت می خواهد معبر را باز کند.

چند قدم دوید  به سمت میدان مین ؛ ایستاد.

همه فکر کردیم ترسیده …

برای خواندن ادامه ی متن لطفا به " ادامه مطلب " مراجعه بفرمایید

اولین کسی بود که آمد و گفت می خواهد معبر را باز کند.

 چند قدم دوید  به سمت میدان مین ؛ ایستاد.

 همه فکر کردیم ترسیده …

 کسی گفت: (( خوب ، این طفلک فقط ۱۳ – ۱۴ سالشه .))

برگشت به سمت ما.  پوتین هایش را در آورد.

گفت : (( این ها نواند . )) به سمت میدان مین دوید …

 

شادی روح شهدا صلوات بر محمد وآل محد
موضوع :
عکس و پوستر ,  شهدا ,