عکسی که می بینید، درست روی خط آتش گرفته شده است. حجم آتش، از گرد و غبار و خاکستر و رزمندگانی که در سینه کش خاکریز، درون سنگرها فشرده شده اند به خوبی پیدا است. در این میانه معلوم نیست این چند کیلو انار که معلوم است بدون دست خوردن، له و لورده در میانه میدان رها شده اند، چه حکایتی دارند. تنها بسیجی موجود در عکس که چهره اش پیدا است هم شناخته شده نیست. اگر کسی او را شناخت، یا احتمالا خودش این عکس را دید، شاید داستان این انارها را روی خط آتش فهمیدیم. اگر شما او را می شناسید، خبرش کنید، شاید کنجکاوی تاریخیمان کمی مرتفع شود.