« وقتی عقـــل، عاشـــق شود ...

عشـــق، عاقــــل میشود و ...

شهید میشوی ....! »

•شهید دکتر مصطفی چمران•