این گردباد ها که غیرت در امده
              تسلیم رهبرند که طوفان نمیکنند.....         http://up98.org/upload/server1/02/j/2cx6u9o5fp27ghsxx7az.jpg