سال ۶۰ گروهی از بچه ها جمع شدند تا یک برنامه و فعالیت فرهنگی انجام دهند ، اما متأسفانه هیچگونه

امکاناتی در اختیار نداشتند . یک هفته ای گذشت و خبری از ایشان نبود ، لازم به توضیح است که پیگیری

اصلی این برنامه فرهنگی با این شهبد بزرگوار بود ، بعد از یک هفته آمد و گفت چیزی نتوانستم تهیه کنم ،

بعد از مدتی دوباره آمد و گفت درست شد ، گفتم چطور ؟؟؟

گفت : من چند روزی رفتم کارگری و پول مورد نیاز این کار را فراهم کردم ....

راوی : برادر فامیل کریمی
موضوع :
خواندنی ,  شهدا ,