بانو! . . . حجابت ، کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش! راستی تو که در بازار جلوه فروشی می کنی هیچ می دانی صاحب این پوتین ها کجا رفته اند؟ چرا رفته اند؟
موضوع :
شهدا ,