طرح نوشت : تقدیم به پدرانی که برای امنیت فرزندان این مرز و بوم رفتند...
تقدیم به بسیجیانی که بودند،هستند و خواهند بود...
 به فرزندم آموخته ام، هرجا صورت زخم خورده و اندام متواضع و
چهره ی مهتابی مردی را دید، با احترام از او بپرسد : آقا شما بسیجی هستید؟

دل نوشت:
یک دختر و آرزوی لبخند که نیست

یک مرد پر از کوه دماوند که نیست

یک مادر گریان که به دختر می گفت:
...
بابای تو زنده است... هرچند که نیست!!!موضوع :
شهدا ,  عکس و پوستر ,