از "امید" بترس...

که تو را دنبال خویش خواهد کشاند...

و ناگهان غیبش می زند!

و در گوشه ای که نمی بینی اش

به ناامیدی ات می خندد

عجیب لذت می برد از این کار

چرایش را نمی دانم!

 از ناامیدان پرسیدم

شهادت دادند

بی امید زندگی کردن

بهتر است تا با امید بودن!!


منبع :(einlam.ir)