سکه ها همیشه صدا دارند


اما اسکناس ها بیصدا

پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود

بیشتر آرام و بیصدا باشیدموضوع :
خواندنی ,